Preventivní programy financované z dotace Středočeského kraje

Autor: Dagmar Sedláková <sedlakova.dasa@seznam.cz>, Téma: Vzdělávání, Vydáno dne: 07. 12. 2014

Projekt „Zdravý start do života“, financovaný z účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje za Středočeského Humanitárního fondu v rámci Tematického zadání Zdraví 21

Na základě Smlouvy o spolupráci v rámci realizace programu školské primární prevence se sdružením PREVALIS, se sídlem: Kaprova 42/14, Praha 1, PSČ 110 00, IČ 22854771 a na základě spolupráce se sdružením PRAK - PREVENCE KRIMINALITY, o.s. Brodského 1673/13, Praha 4, PSČ 149 00, IČ 26634252, byly pro vybranou cílovou skupinu, žáci ZŠ Kounice ve věku 10 – 15 let, realizovány programy primární prevence pro žáky pátých až devátých tříd v období od 9. června 2014 do 21. listopadu 2014. Cílem tohoto projektu bylo zvýšit informovanost žáků, rodičů i pedagogů v oblasti médií, kyberkomunikace, finanční gramotnosti a návykových látek.

1) Programy primární prevence realizované sdružením PRAK: PRAK - PREVENCE KRIMINALITY, o.s.

Kontaktní osoba: Eva Carbolová, ředitelka sdružení a Kateřina Racková

Dne 9. června 2014 byl realizován program na téma Média – součást naší doby i naší rodiny, manipulace, klamavá reklama - pro 8. a 9. třídu (pro 7. třídu byl tento program uskutečněn 21. 11. 2014, tj. v 8. třídě.) a dne 10. června 2014 se uskutečnil program na téma Nikotinismus dětí a mládeže, návykové látky pro 5. a 6. třídu. Lektorkou těchto akcí byla paní Marie Nováková a realizovány byly ve dvouhodinových blocích, vždy samostatně v každé třídě. Program Média byl dvouhodinový, uskutečnil se 21. 11. 2014 pro 8. třídu (původně 7. třída, pro kterou jsme již na konci školního roku 2013/2014 nenašli vhodný termín) a také pro 7. třídu, která ve školním roce 2013/2014 (6. třída) absolvovala program Nikotinismus dětí a mládeže, návykové látky. Žáci 7. třídy si již v rámci volitelných předmětů mohou zvolit předmět Mediální výchova, proto jsme se rozhodli zařadit tento program ve školním roce 2014/2015 i pro ně. Lektorkou všech programů byla Ing. Mgr. Marie Nováková, lektorka vzdělávání, prevence, podpory rodiny, poradce, rodinný terapeut, kouč.

2) Programy primární prevence realizované prostřednictvím sdružení PREVALIS:

Kontaktní osoba: Mgr. Linda Růžičková, vedoucí sekce školské primární prevence, A Mgr. Miroslav Hricz

Realizovány byly programy: 20. 10. 2014 - 8. a 9. třída - „Hospodaříme s financemi" – lektor Miroslav Hricz 23. 10. 2014 - 8. a 9. třída - „Bezpečnější cyberprostor" 10. 11. 2014 - 6. třída „Bezpečnější surfování“, 7. třída „Bezpečnější kyberprostor“ < lektorky Marie Nováková a Marcela Braunová
Všechny programy byly realizovány v tříhodinových blocích, vždy v každé třídě zvlášť.
Pro zpětnou vazbu vyplnili zúčastnění učitelé pro společnost Prevalis „Dotazník pro třídní učitele“, kde hodnotili přínos a nedostatky programu. Mohli navrhnout jeho modifikace a na stupnici 1 až 5 hodnotili práci lektora/-ů z hlediska komunikace s dětmi, vedení a tematického zaměření programu a přístupu k dětem.

Všechny programy proběhly podle plánu. Z hodnotících dotazníků pro třídní učitele vyplývá především jejich kladné hodnocení. Žáci se poutavou formou dozvěděli důležité informace týkající se například bezpečného užívání internetu. Komunikace s dětmi ze strany lektorů byla velmi dobrá, zadání úloh bylo jasné a srozumitelné. Při společné práci byla jasně formulovaná pravidla práce a bylo kontrolováno jejich dodržování. Na komunikaci lektorů byl kladně hodnocen citlivý přístup, trpělivost, pozorné a pohotové reakce. Lektoři komunikovali s každým žákem, všichni mohli říci své názory a měli čas i na jejich zdůvodnění. Žáci byli někdy i velmi otevření, pracovali aktivně a pozitivně programy hodnotili. Při zpětném hodnocení žáci uváděli, že se jim líbily příběhy z praxe, práce ve skupinách, hra na rodinu. Oceňovali informace důležité pro budoucnost, sami si uvědomovali některé své chyby, například podepsání papíru, bez důkladného přečtení obsahu. Jediným negativním hodnocením, které se u dětí objevovalo, bylo hledisko časové, tříhodinový program se jim zdál příliš dlouhý. Na každý program navazovala beseda se žáky ke zjištění zpětné vazby. V rámci hodin občanské výchovy se pak jednotlivým tématům věnujeme ve výuce ještě podrobněji. Tématy preventivních programů, které bychom v budoucnu chtěli ještě realizovat, budou rizikové trávení volného času, téma partnerství a sexu, dále pak programy zaměřené na problematiku šikany a dospívání.

Hodnotící zprávu za Základní školu Kounice, okres Nymburk, Kounice 363, 289 15 Kounice, IČ 750 30 942, vypracovala Mgr. Dagmar Sedláková, metodik prevence.