Fyzika VII

Autor: Jindřich Domín <jdomin@volny.cz>, Téma: Učební plány, Vydáno dne: 12. 09. 2015

Učební plán a aktuální informace pro žáky i rodiče

2015 - 2016

Přehled učiva
Otázky na kartičkách

Domácí příprava:

 • 34. domácí úkol na čtvrtek 23.6.2016:
  Připrav se na otázky: Máš rád fyziku? Proč ano? Proč ne?

 • 33. domácí úkol na čtvrtek 16.6.2016:
  Vysvětli každý z těchto pojmů na jeden řádek
  Spektrum:
  Spojka:
  UV záření:
  Vodík:
  101 kPa:
  Troposféra:
  Zdymadlo:
  Hydraulické zařízení:
  Tření:
  Kladka pevná:
  Zkrat:
  M jako mega:

 • 32. domácí úkol na čtvrtek 9.6.2016:
  32a) Napiš názvy sedmi fyzikálních zákonů, které jsme se v tomto školním roce učili (připrav se na zkoušení jejich znění a jejich využití v praxi)
  32b) 147/6
  Řešení: DÚ 26
  32c) Zornice oka je průhledná, ale vypadá jako černá. Proč?
  Řešení: Paprsky projdou zorničkou do oka, neodrazí zpět, oko paprsky pohltí a předá informaci do mozku. Všechna tělesa, která paprsky pohltí, se jeví jako černá (takže i zornička). Duhovka je barevná, protože odráží paprsky (modré, zelené...)

 • 31. domácí úkol na čtvrtek 2.6.2016:
  31a) 171/6 (Měsíc)
  Řešení: t = s : v = 384000 : 300000 = 1,28 s
  31b) 171/9 (zrcadlo)
  Řešení: Stačí polovina naší výšky.
  31c) Jak zamezíme šíření zápachu z odpadních trubek u splachovacího WC? Doplň schématickým nákresem.
  Řešení: DÚ 19

 • 30. domácí úkol na čtvrtek 26.5.2016:
  30a) 163/U2 (úhel dopadu), vysvětli postup řešení
  Řešení: a) 0°, b) 45°, c) 75°
  30b) 69/2 (koule)
  Řešení a) F = 0,2 kg . 10 N/kg = 2 N (graficky: orientovaná úsečka cca 2 cm z těžiště koule dolů).
  Řešení b) Jsou v rovnováze - působí na jedno těleso, jsou stejně velké a opačného směru, výslednice je 0 N.
  Řešení c) F1 a F2 nejsou v rovnováze, protože každá působí na jiné těleso, jedná se o akci a reakci.
  Řešení d) Koule by padala, působila by na ni gravitační síla a pád by byl mírně brzděn odporem vzduchu. Musíme vybrat z pěti možností účinků síly na těleso: tentokrát jde o změnu z klidu do pohybu, dál o zrychlování koule během pádu a nakonec o změnu z pohybu do klidu (a moždá dojde při prudkém pádu i k deformaci).
  30c) 164/7 (periskop, pro dobrovolníky na jedničku)

 • 29. domácí úkol na čtvrtek 19.5.2016:
  29a) 160/4
  Řešení:
  - 4a) Čtyři lampy (v každém rohu hřiště jedna),
  - 4b) Delší stín vzniká při větší vzdálenosti od lampy - se zvětšující se vzdáleností se mění úhel dopadu světla.
  29b) 152/6
  Řešení:
  - 6a) t = s : v = 150000000 km : 300000 km/s = 500 s = 8 min a 20 s.
  - 6b) Slunce není na stejném místě, protože Země i Slunce se pohybují prostorem a za 500 s jsou už jinde.
  29c) 155/5 (pokus pro dobrovolníky na jedničku)

 • 28. domácí úkol na čtvrtek 12.5.2016:
  28a) Jakou sílu potřebuješ vyvinout k zdvíhání kamene zcela ponořeného ve vodě, je-li jeho hmotnost 14,2 kg a objem 5,4 dm3? Nezapomeň na nákres, postup, odpověď.
  Řešení: koukni na úkol 23b
  28b) 152/9
  Řešení: t = s : v = 5000 m : 340 m/s = 14,7 s. Rychlost světla je obrovská, záblesk uvidíme okamžitě, ale zvuk k nám doletí až za 14,7 sekundy.
  28c) Předveď a vysvětli nějaký optický klam (dobrovolně na jedničku)

 • 27. domácí úkol na čtvrtek 5.5.2016:
  27a) 149/8 (1783)
  Řešení: F = V.ró.g = 1400.1,3.10 = 18720 N. Na Mongolfiéru působila vztlaková síla skoro 19 kN
  27b) 152/7 (rychlost ve vodě)
  Řešení: v = 300000 : 1,33 = 226 000 km/s (po zaokrouhlení)
  27c) Předveď pokus podle klipu (dobrovolníci na jedničku):

 • 26. domácí úkol na čtvrtek 28.4.2016:
  26a) 147/5 (baňka)
  Řešení: V nádobě musí být přetlak - žlutě zabarvený plyn vytlačuje rtuť z trubice.
  Hodnota přetlaku: p = h.ró.g = 0,35m . 13500kg/m3 . 10N/kg
  p = 47250Pa = 47kPa
  Hodnota přetlaku je 47kPa.
  26b) 147/6 (brčko)
  Řešení: Sáním vytvoříme v brčku podtlak, ten ale nepůsobí na džus silou. Do brčka džus vhání atmosférický tlak, který působí na hladinu v krabičce. Pokud by byla krabička hermeticky utěsněna a bez vzduchu, pak by nasávání směrem nahoru nebylo možné.
  26c) Manometr, přines do školy a vysvětli co měří a jak funguje (pro dobrovolníky na jedničku)
  Řešení: manometr funguje na principu pouťové frkačky, místo papíru je ale kovový.

 • 25. domácí úkol na čtvrtek 21.4.2016:
  25a) 142/U3 (muž, 70 kg)
  Řešení: Fvz1 = V.ró.g = 0,07.1,3.10 =0,91 N
  Vztlaková síla působící na muže ve vzduchu je 0,91 N
  (Jeho objem V určíme pomocí hustoty vody - každý litr neboli decimetr krychlový vody i lidského těla váží přibližně 1 kg. To je 70 kg...70 litrů = 0,07 m3.
  25b) Proč u sebe drží magdeburské polokoule? Je možné zvýšit sílu, která je u sebe drží?
  Řešení: Drží je u sebe atmosférický tlak. Zvýšení síly je možné buď zvětšením polokoulí nebo zvýšením atmosférického tlaku.

 • 24. domácí úkol na čtvrtek 14.4.2016:
  24a) Unesl bys vzduch ve svém pokoji? Dokaž výpočtem.
  Řešení: Průměrný pokoj: m = V . ró = 25 m3 . 1,3 = 32,5 kg. Vzduch bychom s obtížemi unesli, pokud by byl pokoj mnohem větší, pak bychom vzduch v něm neunesli.
  24b) Proč nemůžeme při čerpání vody ze studny, kde hladina vody je víc než 10 m pod povrchem, použít horní vakuové čerpadlo? Jak tedy tuto vodu čerpáme?
  Řešení: Atmosférický tlak neudrží vodu výš, než v 10 metrech. Pro čerpání z větších hloubek musíme použít ponorné tlakové čerpadlo (nautilu).
  24c) Jakou vztlakovou silou je ve vodě nadlehčována velryba, která má objem 35 m3? Nezapomeň na nákres a v něm působící síly, postup, odpověď.
  Řešení: F = v . ró . g = 35 . 1025 . 10 = 359 000 N.

 • 23. domácí úkol na čtvrtek 7.4.2016:
  23a) Jakou vztlakovou silou je ve vodě nadlehčována velryba, která má objem 45 m3? Nezapomeň na nákres, postup, odpověď.
  Řešení: Fv = V . ró . g = 45 . 1025 . 10 = 461280 N = 461 kN (po zaokrouhlení).
  23b) Jakou sílu potřebuješ vyvinout k zdvíhání kamene zcela ponořeného ve vodě, je-li jeho hmotnost 14,2 kg a objem 5,4 dm3? Nezapomeň na nákres, postup, odpověď.
  Řešení:
  F = Fg – Fvz (vztlaková síla kámen nadlehčuje)
  Fg = g . m = 10 . 14,2 = 142 N
  Fvz = V . ró . g = 0,0054 . 1000 . 10 = 54 N
  Fv = 142 – 54 = 88 N
  K zvednutí kamene pod hladinou stačí síla 88 N. Jakmile ho vyndáme z vody, potřebujeme sílu 142 N.

 • 22. domácí úkol na čtvrtek 31.3.2016:
  22a) Učebnice 117/U2 (tři kuličky)
  Řešení: Největší vztlaková síla působí na největší kuličku (b), pro vztlakovou sílu není důležitá hloubka, ale objem tělesa.
  22b) Učebnice 117/U3 (dvě závaží)
  Řešení: Větší vztlaková síla působí na závaží ponořené ve vodě, protože voda má větší hustotu než ethanol.

 • 21. domácí úkol na čtvrtek 17.3.2016 (přeložen na pondělí 21.3.):
  21a) Porovnej hydrostatický tlak u dna studny, ve které je 6 m vody, a hydrostatický tlak u dna jezera v místě, kde je hloubka 6 m (voda má stejnou hustotu). Vysvětli odpověď.
  Řešení: Hydrostatický tlak je stejný: studna i jezero mají stejnou hloubku, hustotu vody i tíhové zrychlení.
  21b) Je tlaková síla vody na dno studny a na dno jezera stejně velká? Zdůvodni.
  Řešení: Tlaková síla na dno jezera je větší, protože jezero má sice stejnou hloubku, hustotu vody i gravitaci, ale plocha dna je v jezeře mnohem větší.
  21c) „Znám pokus, který popírá Archimédův zákon,“ řekl Luboš. Vzal gumovou zátku, která plovala na vodě, a přitiskl ji pevně ke dnu sklenice, naplněné vodou. Zátka zůstala u dna. „To vůbec nepopírá Archimédův zákon,“ odpověděl Jirka, „protože…“. Dokončete jeho vysvětlení. Nezapomeňte na nákres. Jednička pro toho, kdo tento pokus předvede a vysvětlí.
  Řešení: Zátka je těsně u dna a zespodu na ni nemůže působit hydrostatická tlaková síla. Tím nemůže vzniknout ani vztlaková síla. Síly, které na zátku působí mají směry buď dolů nebo ze stran. Zátka se jakoby stala součástí dna.

 • 20. domácí úkol na čtvrtek 3.3.2016:
  20a) Učebnice 108/3 dole (akvárium)
  Řešení: m= ró . V = 1000 . 0,6 . 0,5 . 0,3 = 90 kg
  Fg = m . g = 90 10 = 900 N
  Ft = s . h. ró . g = 0,5 . 0,6 . 0,3 . 1000 . 10 = 900 N.
  20b) Učebnice 114/9 (spojené nádoby)
  Řešení: Různá hustota kapalin.

 • 19. domácí úkol na čtvrtek 25.2.2016:
  19a) Kolmo na hladinu oleje ve válci hydrauliky působí píst o obsahu průřezu 10 cm2 tlakovou silou 9 N. Jaký tlak vzniká v oleji v důsledku tohoto působení v různých částech nádoby (u pístu, u dna, u stěny)? Zdůvodni své řešení. Nezapomeň na nákres.
  Řešení: p = F : S = 9 N : 0,001 m2 = 9000 Pa = 9 kPa. Tento tlak je ve všech místech nádoby stejný (viz Pascalův zákon)
  19b) Jak zamezíme šíření zápachu z odpadních trubek u splachovacího WC? Doplň schématickým nákresem.
  Řešení: Konstrukce WC je řešena jako sifon, což jsou vlastně spojené nádoby, v kterých je po spláchnutí čistá voda a ta nedovolí zápachu z kanalizace projít do bytu.
  19c) Oprava písemné práce: Chybné úlohy celou větou do domácího sešitu.

 • 18. domácí úkol na čtvrtek 18.2.2016:
  18a) Auto jede z mírného kopce. Složka gravitace, kerá ho pohání vpřed, má hodnotu 200 N. Brzdné síly jsou: odpor vzduchu 70 N, tření 150 N.
  18aa) Abychom dosáhli rovnoměrného přímočarého pohybu musíme použít motor nebo brzdy?
  Řešení: Použijeme motor, protože celkové brzdné síly jsou větší než složka gravitační síly, která se snaží auto pohánět vpřed.
  18ab) Jak velká musí být síla motoru nebo brzd?
  Řešení: Potřebná síla motoru se vypočítá: F = 150 + 70 - 200 = 20 N
  18ac) Narýsuj síly v měřítku, kdy 1 cm odpovídá 100 N.
  18b Kontrola školních sešitů. Doplnit a na konci hodiny odevzdat.

  Pomůcka: zopakujte si, jak graficky znázornit síly:

 • 17. domácí úkol na čtvrtek 11.2.2016:
  17a) Automobil jede stálou rychlostí po přímé vodorovné silnici. Přitom na něj působí tahová síla motoru 1250 N. Jaká celková brzdná (třecí a odporová) síla působí na auto? Zdůvodni odpověď.
  Řešení: Aby se auto pohybovalo rovnoměrným přímočarým pohybem, musí být všechny síly, které na něj působí, v rovnováze a výsledná síla nulová. Z toho vyplývá logicky, že celková brzdná síla je 1250 N. Přesně stejnou silou musí působit motor, aby udržoval auto v pohybu.
  17b) Učebnice strana 99, otázka 4 (vodorovná hladina)
  Řešení: Gravitační síla Země působí na částice kapaliny a přitahuje je do nejnižsší polohy.

 • 16. domácí úkol na čtvrtek 4.2.2016:
  16a) Motor auta pohání kola vpřed silou 5 kN. Brzdná třecí síla valivého odporu je 1 kN, odpor vzduchu je 3 kN. Jaká výsledná síla působí na auto? Narýsuj, urči její velikost, směr a účinek.
  Řešení: Fv = 5 - 1 - 3 = 1 kN. Účinek této síly je zrychlování (musíme vybrat jednu z pěti známých možností). Chybná je úvaha, že díky této síle auto jede stálou rychlostí vpřed. Podle zákona setrvačnosti k rovnoměrnému pohybu vpřed nepotřebuje těleso sílu, s výjimkou překonání brzdných sil, na ty ale stačí v tomto případě 4 kN. Přebytečná síla motoru (1 kN) auto zrychluje!
  16b) Proč se po jízdě na sněhu používají na kolech aut řetězy? Kterého fyzikálního jevu se tato situace týká?
  Řešení: zvýšení třecí síly, tření valivé.

 • 15. domácí úkol na čtvrtek 28.1.2016:
  15a) Rumpál má průměr hřídele 8 cm a délku kliky 72 cm. Zvedáme jím těleso o hmotnosti 180 kg. Jakou silou musíme působit na kliku (tření zanedbáváme)? Dodržuj postup výpočtu!
  Řešení: Rumpál je kolo na hřídeli. Délka kliky je poloměr kola, průměr kola je tedy 72 . 2 = 144 cm, průměr hřídele je 8 cm. Poměr = 144 : 8 = 18 a z toho vyplývá, že síla, kterou působíme na kliku může být 18x menší, než tíha břemene. Na těleso působí gravitační síla F = g . m = 10 . 180 = 1800 N. Na kliku rumpálu musí působit síla F = 1800 : 18 = 100 N. Je to jako bychom zvedali těleso o hmotnosti 10 kg. Síla je menší, ale o to je delší dráha pohybu ruky, která točí klikou.
  15b) Kladkostroj má 12 kladek, každá váží 2 kg. Jakou silou na něm zvedáme těleso o hmotnosti 400 kg? Dodržuj postup výpočtu!
  Řešení: F2 = F1 : 12, F1 je síla, která působí na vše, co zvedáme (těleso a volné kladky).
  F1 = 10 . 400 + 10 . 12 = 4000 + 120 = 4120 N (12 kg váží 4 kladky volné)
  F2 = 4120 : 12 = 343 N. 400 kg zvedáme pomocí kladkostroje silou 343 N, je to jako bychom zvedali těleso o hmotnosti 34,3 kg.

 • 14. domácí úkol na čtvrtek 21.1.2016:
  14a) Rumpál má průměr hřídele 12 cm a délku kliky 72 cm. Zvedáme jím těleso o hmotnosti 240 kg. Jakou silou musíme působit na kliku (tření zanedbáváme)? Dodržuj postup výpočtu!
  Řešení: Rumpál je kolo na hřídeli. Délka kliky je poloměr kola, průměr kola je tedy 72 . 2 = 144 cm, průměr hřídele je 12 cm. Poměr = 144 : 12 = 12 a z toho vyplývá, že síla, kterou působíme na kliku může být 12x menší, než tíha břemene. Na těleso působí gravitační síla F = g . m = 10 . 240 = 2400 N. Na kliku rumpálu musí působit síla F = 2400 : 12 = 200 N. Je to jako bychom zvedali těleso o hmotnosti 20 kg. Síla je menší, ale o to je delší dráha pohybu ruky, která točí klikou.
  14b) Kladkostroj má 8 kladek, každá váží 2 kg. Jakou silou na něm zvedáme těleso o hmotnosti 500 kg? Dodržuj postup výpočtu!
  Řešení: F2 = F1 : 8, F1 je síla, která působí na vše, co zvedáme (těleso a volné kladky).
  F1 = 10 . 500 + 10 . 8 = 5000 + 80 = 5080 N (8 kg váží 4 kladky volné)
  F2 = 5080 : 8 = 635 N. 500 kg zvedáme pomocí kladkostroje silou 635 N, je to jako bychom zvedali těleso o hmotnosti 63,5 kg.

 • 13. domácí úkol na čtvrtek 14.1.2016:
  13a) Jak velkou silou udržíš pytel cementu na jedné volné kladce?
  Řešení:
  F2 = F1 : 2
  F1 = g . m = 10 N/kg . 25 kg = 250 N
  F2 = 250 N : 2 = 125 N
  K udržení 25 kg pytle cementu stačí síla 125 N.
  13b) Proč je při jízdě autem povinnost mít zapnuté bezpečnostní pásy? Jaký fyzikální zákon s tím souvisí?
  Řešení: Abychom při nárazu nevyletěli předním oknem, zákon setrvačnosti.

 • 12. domácí úkol na čtvrtek 7.1.2016:
  12a) Vysvětli, proč se umělá družice uvedená raketou na oběžnou dráhu kolem Země nezastaví, když palivo motoru shoří. Která síla zakřivuje trajektorii družice? Nezapomeň na nákres, včetně působících sil.
  Řešení: Družice se snaží setrvávat v pohybu rovnoměrném přímočarém podle 1. newtonova zákona, její trajektorii ale zakřivuje gravitační síla Země.
  12b) Na levé straně páky působí dolů síla 2 N ve vzdálenosti 3 cm, kam zavěsíme na pravou stranu závaží, které má hmotnost 300 g? Narýsuj.
  Řešení: Vzdálenost od bodu otáčení bude 2 cm, protože závaží 300 g je k Zemi přitahováno silou cca 3 N a součin (nebo-li moment sil) musí být na levé i pravé straně stejný.

 • 11. domácí úkol na čtvrtek 17.12.2015:
  11a) Automobil projel dráhu 60 km tak, že v její první polovině jel stálou rychlostí 60 km/h a v druhé polovině dráhy stálou rychlostí 80 km/h. Jaká byla průměrná rychlost po celou dobu pohybu? (pozor: průměr se nesmí počítat z jiného průměru!) - úloha pro pokročilé, požádejte osoby v okolí o pomoc.
  Řešení:
  Výsledek není 70km/h, jak by se zdálo na první pohled, musíme celkovou dráhu dělit celkovým časem.
  s = 60 km, t = ?
  t = s : v
  t1 = 30 km : 60 km/h = 0,5 h... čas první poloviny cesty
  t2 = 30 km : 80 km/h = 0,375 h...čas druhé poloviny cesty
  t = 0,875 h...celkový čas
  Nyní můžeme dosadit do vzorce výpočtu průměrné rychlosti:
  v = s : t = 60 km : 0,875 h = 68,6 km/h.
  Průměrná rychlost auta za celou dobu pohybu byla 68,6 km/h.
  Průměr se nikdy nesmí počítat pomocí jiného průměru!.
  11b) Připrav si jednoduchý pokus, kterým ve třídě předvedeš jeden z newtonových zákonů. Do sešitu zapiš jen použité pomůcky.

 • 10. domácí úkol na čtvrtek 10.12.2015:
  10a) Popiš do sešitu tři jevy z tohoto klipu:

  Řešení: těžiště, rovnováha sil, uvedení tělesa do pohybu gravitační silou, pohyb těžiště dolů atd.
  10b) Vysvětli, proč musí výsadkář seskočit z letadla dřív, než se dostane nad místo stanovené k přistání. Proč po opuštění letadla nepadá výsadkář svisle dolů? (Nezapomeň na nákres.)
  Řešení: výsadkář letí vpřed s letadlem a zároveň klesá. Důvod: setrvačný pohyb (s letadlem) - je brzděn odporem vzduchu a gravitační síla zároveň stahuje výsadkáře k zemi. Výsledkem je křivka - jako když kulička, která se rychle pohybuje po desce stolu, dosáhne okraje - také nepadá rovnou dolů.

 • 9. domácí úkol na čtvrtek 3.12.2015:
  9a) Na osobní auto působí při jízdě v určitém okamžiku odporová síla 0,4 kN a současně tahová síla motoru 3 kN. Jaká výsledná síla působí na auto a jaký je její účinek? Nakresli také grafické řešení.
  Řešení:
  síla motoru....F1 = 3 kN...šipka vpravo (3 cm)
  odpor vzduchu….F2 = 0,4 kN...šipka vlevo (0,4 cm)
  výslednice...F = F1 - F2 = 2,6 kN...působí vpravo (2,6 cm) ve směru jízdy.
  Účinek výsledné síly je změna rychlosti - auto zrychluje.
  Jiné účinky (deformace, uvedení do pohybu nebo do klidu, změna směru) nepřipadají v úvahu.

  9b) První umělá družice Země, vypuštěná 4.10.1957, obletěla Zemi rovnoměrným pohybem za 1 h 35 min. Jakou dráhu družice při tomto oběhu Země urazila, byla-li její rychlost 8 km/s? Použij kalkulačku, nezapomeň na nákres a zaokrouhlení.
  Řešení:
  t = 1 h 35 min = 5 700 s
  v = 8 000 m/s
  s = ?
  ---------------------------
  s = v . t = 5 700 . 8 000
  s = 45 600 000 m = 45 600 km
  Dráha družice byla 45 600 km.

  9c) Zkoušení podle sešitu - mechanika.

 • 8. domácí úkol na čtvrtek 26.11.2015:
  8a) Nákladní auto musí přejet most, na kterém je značka zákazu vjezdu vozidel o hmotnosti větší než 8 t. Bez nákladu zatěžuje auto most silou 50 kN. Vypočítej, jaký náklad se může nejvýše naložit, aby auto bezpečně přejelo. Načrtni situaci a znázorni graficky síly v přesném měřítku.
  Řešení:
  most unese: m = 8 t = 8 000 kg.....80 000 N = 80 kN
  prázdné auto: F = 50 kN = 50 000 N...5 000 kg = 5 t
  a) náklad: m = 8 t - 5 t = 3 tuny
  b) grafické znázornění: určíme měřítko - 1 cm...10 kN
  F1...prázdné auto...šipka 5 cm dolů,
  F2...náklad....šipka 3 cm dolů,
  F...výslednice...šipka 8 cm dolů.

  8b) Díváte se na plynule jedoucí vlak. Můžete na něm vidět nějaké místo, které se alespoň na chvilku pohybuje PROTI směru jízdy (vůči kolejím)? Pohybující se lidé nebo náklad se nepočítají.
  Řešení: Jediná část vlaku, která se malý okamžik pohybuje dozadu je OKOLEK, který se pohybuje po prodloužené cykloidě.


 • Rande s fyzikou:

 • 7. domácí úkol na čtvrtek 19.11.2015:
  7a) Napiš alespoň 5 různých značek a typů automobilů a zjisti jejich maximální rychlost.
  VZOR: Škoda Rapid 1,2 TSI - 183 km/h (neopisovat!)
  7b) Nejrychlejší zvíře na souši je pravděpodobně gepard, ale není vytrvalý. Při štvanici dokáže krátkou chvíli běžet rychlostí až 97 km/h. Kolik metrů dokáže uběhnout za 3 s? (Rychlost 1 m/s = 3,6 km/h).
  Řešení: s = v . t = 27 m/s . 3 s = 81 m. Za tři sekundy gepard uběhne 81 metrů. Rychlost v metrech za sekundu zjistíme, když 97 km/h vydělíme číslem 3,6. Po zaokrouhlení je to 27 m/s.

 • 6. domácí úkol na čtvrtek 12.11.2015:
  6a) Kuba jede v autě s rodiči a pozoruje psa, který jede v autě ve vedlejším jízdním pruhu. Říká, že pes je vůči němu v klidu. Je to možné? Vysvětli.
  Řešení: Kuba i pes jedou vůči vozovce stejnou rychlostí a jejich vzdálenost je stejná. Proto jsou vůči sobě v klidu.
  6b) Jaká je vzdálenost bouřky, když hrom uslyšíme 12 s po zpozorování blesku? Zdůvodni.
  Řešení: Rychlost světla je obrovská, rychlost zvuku přibližně 3 km/s. 12 : 3 = 4. Vzdálenost je 4 km.

 • 5. domácí úkol na čtvrtek 5.11.2015:
  5a) Kamión přijel do Prahy v 18 h 14 min 50 s. Cesta trvala 5 h 17 min 20 s. V kolik hodin kamión vyjel?
  Ve 12 h 57 min 30 s.
  5b) Tři krychle jsou natřeny stejnou barvou a víme, že byly zhotoveny ze zinku, mědi a olova. Jak poznáš, z kterého kovu je každá krychle, mají-li stejnou hmotnost?
  Řešení: Největší je krychle ze zinku, protože ten má nejmenší hustotu, nejmenší krychle je z olova, olovo má z těchto kovů nejvyšší hustotu.

 • Opakování podle sešitu - VI. třída
 • 4. domácí úkol na čtvrtek 22.10.2015:
  4a) Vypočítej (s pomocí vzorového postupu a vzorce m = ró . V) hmotnost železné tyče, která má tvar kvádru s rozměry: a = 5 m, b = 10 cm, c = 5 cm. Kolik takových tyčí můžeme naložit na přívěs, který má nosnost 500 kg?
  Řešení: V = 5 . 0,1 . 0,05 = 0,025 m3
  m = 7860 . 0,025 = 196,5 kg
  500 . 196,5 = 2,5 tyče
  Vozík uveze 2 celé tyče a půl.
  4b) Předveď ve škole se svými pomůckami pokus s elektromagnetem (pro dobrovolníky)
  4c) Lékařský rtuťový teploměr nemá na stupnici 0 st. C ani 100 st. C. Jak byla stanovena jeho stupnice?
  Řešení: stupnice tohoto teploměru je určena teplotou lidského těla.

 • 3. domácí úkol na čtvrtek 15.10.2015:
  3a) Vypočítej (s pomocí vzorového postupu a vzorce m = ró . V) hmotnost zlaté cihly, která má tvar kvádru s rozměry: a = 20 cm, b = 10 cm, c = 10 cm.
  Řešení: V = 20 . 10 . 10 = 2000 cm3 = 0,002 m3.
  m = 19290 . 0,002 = 38,6 kg. Zlatý kvádr má hmotnost 38,6 kg.
  3b) Převeď na hodiny: 12 min, 1 den, 1800 s, 15 min
  Řešení: 0,2 h, 24 h, 0,5 h, 0,25 h
  3c) Jak velké elektrické napětí má USB?

 • 2. domácí úkol na čtvrtek 8.10.2015:
  2a) Napiš 5 kovů a seřaď je od nejvyšší hustoty k nejnižší
  2b) Jaký je rozdíl mezi hmotností a hustotou?

 • 1. domácí úkol na čtvrtek 1.10.2015:
  1a) Napiš 5 jednotek, kde se používá předpona k (kilo) a urči příslušnou fyzikální veličinu (podle vzoru: 1 kPa = 1000 pascalů, jednotka tlaku)
  1b) Jakou gravitační silou jsi přitahován k Zemi? Vysvětli, jak jsi na to přišel.

  Celoroční učivo

 • 1. Opakování - 6. ročník
 • 2. Pohyb
 • 3. Síla
 • 4. Kapaliny
 • 5. Plyny
 • 6. Optika

  Zajímavá fyzika:

 • Fyzika kolem nás
 • Udělej si test z mechaniky
 • Fyzikální veličiny - test
 • Pokusy: